ODKAZY

Národný strategický referenčný rámec SK

http://www.nsrr.sk/

Aktuálne výzvy

http://www.nsrr.sk/aktualne-vyzvy/

Regionálny operačný program

http://www.ropka.sk/

Operačný program Životné prostredie

http://www.opzp.sk/

Pôdohospodárska platobná agentúra

http://www.apa.sk

Operačný program Informatizácia spoločnosti – OPIS

http://www.opis.gov.sk/

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – OPKaHR

http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007—2013-6117/127802s

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia – OPZaSI

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=1958

Operačný program rozvoja vidieka – PRV

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1

Operačný program Vzdelávanie – OP Vzdelávanie

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/